Визуелните уметности во МК - ХХ век / Мултумедијална уметност

ИЗЛОЖБА и ПРОМОЦИЈА на публикацијата „ВИЗУЕЛНИТЕ УМЕТНОСТИ во Македонија - ХХ век: МУЛТИМЕДИЈАЛНА УМЕТНОСТ“

Организатор и издавач: ОСТЕН Скопје
Автор на текстот: Соња АБАЏИЕВА
Промотор: Небојша ВИЛИЌ

Оваа публикација се фокусира на строгата селекција на авторите од визуелните уметности во ХХ век, кои ги обележуваат зародокот, развитокот и подемот на визуелната емпирија што ги изместува кодовите на вообичаените дисциплини во оваа сфера на творештво. Акцентот е ставен на оние учесници во ликовното презентирање кои биле нагласено иновативни и поекспонирани на изложбите во државава и во странство, како аргументи подеднакво за нивната активност и вредносна стојност. Кај нив на флексибилен начин се третираат границите меѓу сликарството, скулптурата и/или графиката со нагласување и на влегувањето во интердисциплинарни релации, мислејќи ги тука презентациите на самите концепти или идеи како уметнички ентитети, вклучувањето во делото на опкружувањето (екстериерот или ентериерот), дел од новите технологии, играта / танцот, нагласеното користење на неуметничките материјали и сл. Книга 2 се фокусира на 42 творци (родени во периодот од 1936 до 1974):
Лилјана Ѓузелова | Душан Перчинков | Никола Фиданоски и Симон Шемов | Виолета Блажевска и Богдан Грабулоски | Олга Милиќ | Симон Узуновски | Драгољуб Бежан и Милош Коџоман | Драган Петковиќ | Мице Јанкуловски | Венко Цветков | Глигор Стефанов | Елизабета Аврамовска - Бети | Петре Николоски | Милчо Манчевски | Станко Павлески | Исмет Рамиќевиќ | Роберт Глигоров | Златко Трајковски | Вана Урошевиќ | Јован Шумковски | Жанета Вангели | Антони Мазневски | Игор Тошевски | Искра Димитрова | Симонида Филипова Китановска | Мирна Арсовска | Виолета Чаповска | Роберт Јанкулоски | Ирена Паскали | Љупка Делeва | Елпида Хаџи Василева | Нада Прља | Оливер Мусовиќ | Моника Мотеска | Ана Стојковиќ | Игор Сековски | Славица Јанешлиева | Весна Стефановска | Христина Иваноска "

Галерија