НАЈАВА | Ева ФРАНЦОВА, Р.Чешка | 18 - 24 јули 2019