Цртеж

Графички мапи, 37.Светска галерија на цртеж - Скопје 2009