АПЛИКАЦИЈА ЗА ГРУПНО УЧЕСТВО

Име на групата (доколку има групата посебно име)
Име на проектот*
Концепт / манифест на проектот*
Прегледај
Додади датотеки
Име и презиме на учесник бр. 1 (координатор)*
Датум на раѓање на учесник бр. 1 (координатор)*
Е-пошта на учесник бр. 1 (координатор)*
Адреса со поштенски код и држава на учесник бр. 1 (координ.)*
Биографија за учесник бр. 1 (координатор) во .doc или .pdf*
Прегледај
Додади датотеки
Портретна слика на учесник бр. 1 (координатор)*
Прегледај
Додади датотеки
Име и презиме, држава на учесник бр. 2 *
Датум на раѓање на учесник бр. 2*
Биографија за учесник бр. 2 во .doc или .pdf*
Прегледај
Додади датотеки
Портретна слика на учесник бр. 2*
Прегледај
Додади датотеки
Име и презиме, држава на учесник бр. 3
Датум на раѓање на учесник бр. 3
Биографија за учесник бр. 3 во .doc или .pdf
Прегледај
Додади датотеки
Портретна слика на учесник бр. 3
Прегледај
Додади датотеки
Име и презиме, држава на учесник бр. 4
Датум на раѓање на учесник бр. 4
Биографија за учесник бр. 4 во .doc или .pdf
Прегледај
Додади датотеки
Портретна слика на учесник бр. 4
Прегледај
Додади датотеки
Име и презиме, држава на учесник бр. 5
Датум на раѓање на учесник бр. 5
Биографија за учесник бр. 5 во .doc или .pdf
Прегледај
Додади датотеки
Портретна слика на учесник бр. 5
Прегледај
Додади датотеки
Прикачи слика на дело 1 (max 2MB)*
Прегледај
Додади датотеки
Дело 1: име на дело, година на креација, техника/медиум и димензии (в х ш) во см*
Прикачи слика на дело 2 (max 2MB)
Прегледај
Додади датотеки
Дело 2: име на дело, година на креација, техника/медиум и димензии (в х ш) во см
Прикачи слика на дело 3 (max 2MB)
Прегледај
Додади датотеки
Дело 3: име на дело, година на креација, техника/медиум и димензии (в х ш) во см
Прикачи слика на дело 4 (max 2MB)
Прегледај
Додади датотеки
Дело 4: име на дело, година на креација, техника/медиум и димензии (в х ш) во см
Прикачи слика на дело 5 (max 2MB)
Прегледај
Додади датотеки
Дело 5: име на дело, година на креација, техника/медиум и димензии (в х ш) во см
Делото/ата по завршувањето на Биеналето*
Со испраќање на апликационата форма се согласуваме со условите за учество*
*